วันอาสาฬบูชา


🙏🙏วันอาสาฬหบูชา กำเนิดเมื่อ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 กล่าวโดยง่ายคือวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ทำให้เกิด พระภิกษุรูปแรกของโลกในศาสนาพุทธ


✨✨กิจกรรมในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ส่วนของเหล่าศาสนิกชน มีการทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อรับศีลรับพร งดการทำบาป การเวียนเทียน เป็นต้น


🙏ประโยชน์ของวัน เน้นให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีทั้งจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสติพึงระลึกคิดในเรื่องของการเกิดทุกข์ อย่างเรื่อง อริยสัจ 4 และการแก้ปัญหาอย่าง มรรค 8 ซึ่งตรงกับหลักการของ มิติจิตวิญญาณดี หรือ Happy Soul


โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้เหล่าพุทธศาสนิกชน มุ่งเน้นแต่ทำความดี และ ละเว้นบาป เพื่อจิตใจที่ดีงามในการประพฤติตนและใช้ชีวิต