วันเข้าพรรษา


เรามักจะได้ยิน สโลแกน ดเหล้าเข้าพรรษา ในวันสำคัญๆ ทางศาสนา

🚫ทำไมถึงต้องงดเหล้าด้วย และ วันเข้าพรรษามันคืออะไรกัน?

 

🙏 วันเข้าพรรษา เป็นวันพระใหญ่ที่สำคัญมากอีกหนึ่งวันของศาสนาพุทธ โดยพระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น โดยนับตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

 

ต้นกำเนิดของวันนี้ก็คือ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล พระภิกษุก็บิณฑบาตตามกิจวัตรปกติของแต่ละรูปรวมถึงการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ฆราวาส แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเพาะปลูก ทำให้เกิดการเดินเหยียบย่ำพืชผลต่างๆจนล้มตายก่อนจะได้เก็บเกี่ยว แน่นอนว่าพระภิกษุต้องโดนชาวบ้านตำหนิ พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบให้เหล่าภิกษุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด3เดือนจนหมดฤดูกาล

 

กิจกรรมในวันนี้คือ การร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงเกิดประเพณีนี้ขึ้น โดยมีความเชื่อว่า การถวายเทียนจะทำให้ตนเองมีสติปัญญาสุกสว่างดังแสงเทียน และ ยังมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ข้าวของเครื่องใช้ และ ข้าวสารอาหารแห้ง ตามจิตศรัทธาของตนเอง เป็นต้น

 

และเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่และเป็นฤดูฝนด้วย คนก็มักจะงดการทำบาป ลด ละ เลิก อบายมุข นี่จึงเป็นสาเหตุที่รณรงค์ให้งดเหล้าในช่วงนี้ และก็กลายเป็นภาพจำในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน

 

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สำรวจความสุขคนวัยทำงานในประเทศไทย ประจำปี 2565 พบคนวัยทำงาน ร้อยละ 10.5 มีการดื่มแอลกอฮอล์เกือบทุกวัน

ร้อยละ 20.4 มีการดื่มเกือบทุกเดือน

ร้อยละ 21.1 ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง

ร้อยละ 20.6 เลิกดื่ม

ร้อยละ 27.4 ไม่เคยดื่ม

 

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป มุ่งเน้นการทำความดี สั่งสมบุญ ละเว้นบาป และ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นประทีปต่อการดำเนินชีวิต