Happy Children's สุขสันต์วันเด็ก การปลูกฝังให้เด็กมีความสุข

Happy Children's สุขสันต์วันเด็ก การปลูกฝังให้เด็กมีความสุข

ทุกวันเสาร์ที่2ของปีจะตรงกับวันเด็ก และวนมาครบอีกปีนึงแล้ว

ถึงแม้ว่าทางโครงการของเราจะไม่ได้ดูแลด้านเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นหลัก แต่ก็อยากจะเห็นเด็กๆนั้นโตมีเป็นประชากรที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

ดังนั้นทางเราจึงมีวิธีปลูกฝังความสุขอยากจะแนะนำให้สำหรับผู้ใหญ่ที่มีบุตร-หลานทุกท่านๆได้รู้และลองนำไปปฏิบัติใช้กัน ถ้าได้ผลแล้วมาบอกกันด้วยนะ [1]

1. สร้างความผูกพันและไว้วางใจแก่เด็ก เมื่อเกิดความไว้ใจจะทำให้เด็กมีสภาวะที่พร้อมต่อการพัฒนาทั้งกาย ใจ และ ความคิด 

2. การให้พักผ่อนแต่เพียงพอ และ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางสมองและสมาธิ

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเขา อย่างเช่น โรงเรียน หรือ บ้าน ให้มีความเป็นระเบียบและกิจวัตรประจำวันเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ แต่อย่างเคร่งครัดมากเกินไปจะทำให้เด็กเครียดแทน

จริงๆแล้วสถาบันครอบครัวนั้นมีผลต่อการเติบโตกับเด็กมากกว่าที่คิด จากสถิติข้อมูลชุดสำรวจทั่วประเทศ ปี 2565 จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในมิติ Happy Family (ครอบครัวดี) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 61.9% [2]

ถ้าค่าเฉลี่ยของมิติครอบครัวดีนั้นมีสูงก็จะมีแนวโน้มที่เด็กนั้นเติบโตมาได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ทางเราคาดหวังว่าผลการสำรวจรอบถัดไปผลของการสำรวจจะสูงขึ้นไปอีก 

หากทำตามวิธีที่แนะนำมาแล้วได้ผล ก็มาบอกกันด้วยนะ

อ้างอิง

[1] “ปลูกฝังทักษะสมองเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต” [อินเทอร์เน็ต].[สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567]. จาก: https://www.thaihealth.or.th/ปลูกฝังทักษะสมองเพื่อป/

[2] ผลสำรวจคุณภาพชีวิตระดับประเทศประจำปี 2565 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2565).