ประชุม “ความร่วมมือการพัฒนาและสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหิดล ผนึกกำลัง 13 ม.แห่งความสุขต้นแบบ ร่วมผลักดัน “ความร่วมมือการพัฒนาและสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สู่นโยบายกระทรวงอว.

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม“ความร่วมมือการพัฒนาและสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผอ.สำนัก 8 สสส./ คุณอัมพร ไทยขำ ผู้ช่วยผอ.สำนัก 8 สสส./ อธิการบดีและตัวแทนจาก 13 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุข  พฤติกรรมสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม “องค์กรแห่งความสุข” สู่สาธารณะ 

เผยแพร่การดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” สู่สาธารณะ

ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เข้าสู่การพิจารณาเป็นนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงอว.

ดำเนินรายการโดย 

- อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ

- รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ“ความร่วมมือการพัฒนาและสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

- รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมนำเสนอมหาวิทยาลัยต้นแบบกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เวลา 13.00-15.00 น. 

โดยโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://happythaiuniversity.com/