วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

สุขบัญญัติแห่งชาติ” เป็นแนวทางการปฏิบัติตนหรือการดูแลสุขภาพพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่การมีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำกิจกรรมและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยรัฐบาลได้มีการอนุมัติให้การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติเป็นนโยบายสำคัญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนได้รับการปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย และทุกช่วงชีวิต ด้วยการปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย

สุขบัญญัติ 10   ประการ  ประกอบด้วย

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี

3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

5.งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ทำได้โดย

7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม

(อ้างอิง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

.

กว่า 10 ปี ที่โครงการ Happy university ได้ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร และนิสิต/นักศึกษา  ในมหาวิทยาลัยมีสุขภาวะเป็นความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านกลไกและกระบวนการเสริมพลังความเข็มแข็งที่เรียกว่า ระบบปัญญานิเวศโดยขับเคลื่อนกิจกรรม เชิงวิชาการ เชิงบริหารจัดการ และเชิงนโยบาย นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรสร้างสุข จาก มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่ มหาวิทยาลัยสุขภาวะอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง