ประชาสัมพันธ์ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริม ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Advanced Routine to Happiness: AR2H)”