งานอบรมภาพรวมองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

📣✨Happy University ได้รับเกียรติจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรมภาพรวมองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ให้แก่บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์


🎉😊 นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคุณวรรณี หุตะแพทย์ นักวิจัย พร้อมคณะทำงานโครงการฯ 

โดยมี ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม


👏👏โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการสร้าง “รูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: Happy University Model” ใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER  และการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับ การจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


💝มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย หรือภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะมาร่วมกันพัฒนาการสร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของท่าน 

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Facebook