"ดีไซน์ความสุข สไตล์มหาวิทยาลัยวัยทีน (Happy U. for Teens into Design)"

"ดีไซน์ความสุข สไตล์มหาวิทยาลัยวัยทีน (Happy U. for Teens into Design)"

📍การอบรมนิสิต-นักศึกษา ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำนิสิต-นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9 แห่ง เพื่อพัฒนาแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเพื่อนนิสิต-นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไป   

✨มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✨มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

✨มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨มหาวิทยาลัยมหิดล

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

✨สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📍ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ : 

https://www.facebook.com/happyuniversity