รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ลงนามและกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการลงนาม


มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ


1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. มหาวิทยาลัยมหิดล

partnerships-img
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม
3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


partnerships-img
มหาวิทยาลัยราชมงคล


1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


partnerships-img
มหาวิทยาลัยเอกชน


1. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


partnerships-img
มหาวิทยาลัยราชภัฏ


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


partnerships-img