วันเด็กสากล กำลังพลการสร้างสุขในอนาคต (World Children's Day)

วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีนั้น องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเด็กสากล ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของเด็กและเยาวชน [1]

(*เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ โดยไม่รวมถึงการบรรลุนิติภาวะจากการสมรส อ้างอิงจาก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี พ.ศ.2546)


มีเด็กจำนวนมากบนโลกใบนี้ไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างที่ควรจะเป็น และการถูกละเมิดสิทธิก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งการทารุณกรรม หรือการเพิกเฉยต่างๆ เป็นต้น 


จากรายงานประจำปีของ Ending Violence in Childhood ที่จัดทำขึ้นโดย Know Violence in Childhood ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รายงานนี้ระบุว่า เด็กและเยาวชน 1,700 ล้านคน จากจำนวนเด็กและเยาวชนทั่วโลก ตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการถูกทำร้ายที่เราเห็นได้จากข่าวที่มักนำเสนออยู่บ่อยๆ  รวมถึงการกลั่นแกล้ง การทารุณกรรม และความรุนแรงทางเพศ  [2]


สำหรับประเทศไทย พบว่าเด็ก 56% ของประชากรเด็กอายุระหว่าง 1-18 ปี ถูกทำโทษด้วยการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ มีข้อมูลจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เปิดเผยว่าในปี พ.ศ.2556-2562 มีจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด 1,186 กรณี ในจำนวนนี้ มี 482 กรณีที่เป็นการกระทำทารุณกับเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดหากเทียบกับเหตุที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ [2]


ดังนั้น เพื่อลดปัญหาและความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เราควรสนับสนุน ดูแลพวกเขาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และยั้งคิดพฤติกรรมของตนเองว่าจะส่งผลกระทบกับเด็กในระยะยาวอย่างไรบ้าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม


_____________

อ้างอิง

[1] 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันเด็กสากล” [อินเทอร์เน็ต].[สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566]. จาก: https://www.dcy.go.th/multimedias/1660622899567/1668499621249

[2] “ละเมิดสิทธิหนูทำไม ... เสียงเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย?” [อินเทอร์เน็ต].[สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566]. จาก: https://www.amnesty.or.th/latest/blog/865/