“การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริม ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Advanced Routine to Happiness: AR2H)” สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) 

ทางโครงการ HappyU ได้จัดกิจกรรม  “การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริม ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Advanced Routine to Happiness: AR2H)” สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 


โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายดังนี้

1.Happy MU Model กับการออกแบบ Happy University Action Plan 

2.การนำตัวชี้วัดจากข้อมูลการสำรวจมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 

3.กิจกรรม Happy Me to Healthy Workplace


กิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกัน 


โดยมี คณะ/ส่วนงาน ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมมากถึง 37 ส่วนงาน

ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดตามรายละเอียดของโครงได้ที่ : 

https://www.facebook.com/happyuniversity