การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion"

🎉✨วันที่ 24-25 มกราคม 2567 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion" 

📍ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เวลา 08.30-16.00 น.


ในครั้งนี้ทางโครงการ Happy U เราได้นักสร้างสุขเพิ่มขึ้นมากมาย


กิจกรรมในครั้งนี้เน้นการยกระดับ ทักษะ ศักยภาพในการสร้างสุขของบุคลากร จาก ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ภคม.) โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มาเข้าร่วมดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


🙏ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มามีส่วนร่วมในครั้งนี้ และขอให้นำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปสร้างเสริมและพัฒนาแผนการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยของตนสืบไป


📍ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity