งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” ภายใต้หัวข้อ “หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต”


รูปแบบการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

...

ร่วมพูดคุยโดย

รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

Lect. Dr.Truc Ngoc Hoang Dang

อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.ณปภัช สัจนวกุล ׀ เจ้าหน้าที่ด้านการสังคม แผนกการเปลี่ยนผ่านทางประชากรอย่างยั่งยืน

กองพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

...

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” ภายใต้หัวข้อ “หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต”

...

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันวิจัยประชาและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนร่วมงาน https://ms-ipsr.mahidol.ac.th/Conference2023/submission/privacy.php

เว็บไซต์งานประชุม https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/