วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ

8 กันยายน ของทุกปี คือ วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ มีเป้าหมายเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือ และเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอีกด้วย [1]

ถ้ามนุษยชาติไม่รู้หนังสือคงจะลำบากมากแน่นอน ทั้งการจดบันทึก การสื่อสารในระบบต่างๆ จะไม่สามารถทำได้เลย การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกคงจะชะงักไปเลยแน่นอน

มีประชากรในโลก กว่า 771 ล้านคน ที่ไม่รู้หนังสือ ขาดทักษะการอ่าน-เขียนขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง [2]

บางคนถึงได้เรียนแต่ก็อาจจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพราะความไม่สะดวก ยิ่งมีการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ผู้คนเกือบ 24ล้านคน ไม่สามารถกลับไปเรียนได้อีกเลย กลายเป็นการตัดอนาคตกันแบบช่วยไม่ได้

ปัญหาส่วนใหญ่จากหลายๆประเทศ มาจากความยากจน และความอคติต่อสตรีเพศ

จึงทำให้รัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เร่งรีบหาวิธีที่จะทำให้ทุกๆคนเข้าถึงการศึกษาครบ 100%

ปัจจุบันนี้มีโครงการ มูลนิธิ สำหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง รวมทั้ง มีการมอบทุนการศึกษาให้เรียนจนจบอย่างที่ควรจะเป็นเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไป อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการพัฒนาดังกล่าว


โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนประชากรทุกๆคนนั้นได้เข้าถึงการศึกษาตามหลักสิทธิพื้นฐานของมนุษย์


อ้างอิง

[1] วันรู้หนังสือสากล ทุกคนควรรู้หนังสือตามหลักภาษาไทย... . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566]. จาก: https://www.dailynews.co.th/articles/250011/

[2] ศธ.จัดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2565 . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566]. จาก: https://ops.moe.go.th/ศธ-จัดงานเฉลิมฉลอง-วันท/