การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2564 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2564 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 28 มกราคม 2565

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ได้เลย

รหัสผ่าน นิสิต / นักศึกษา: happystusdu
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happysdu

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: