ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก
โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

Click me

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เข้ายุคสมัยเป็นสิ่งจำเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ‘HAPPY UNIVERSITY’ ตอบโจทย์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจด้านการสร้างสื่อคอนเทนต์และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกายใจของเพื่อนนิสิต/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด

หัวข้อการส่งผลงาน

ส่งผลงานภาพถ่ายหรือวีดีโอภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

HEALTHY EATING วัยรุ่นอินเทรนด์ต้องกินเป็น

ACTIVE LIFESTYLE คนรุ่นใหม่ ไม่หยุดนิ่ง

LIFE SAFETY & ENVIRONMENTAL POLLUTION ความปลอดภัยในชีวิตกับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

YOUR RIGHTS ON SOCIAL MEDIA สื่อสร้างสรรค์กับสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

RESILIENCE THROUGH COVID-19 วัยรุ่นพร้อม: การปรับตัวกับการเรียนในยุคโควิด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมระดมความคิดเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาผลิตสื่อ (content) อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่จำเป็น
3. เพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะของนักศึกษาในวงกว้าง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีจากมหาวิทยาลัย “ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา”การเป็นตัวแทน “Happy NewGen Content Riders”

นักศึกษาเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการฯ และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทน “Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 โดยจะได้รับ

1. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสื่อประกอบการอบรม โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย
      o กลยุทธ์ลับสำหรับนักสร้างสื่อคอนเทนต์ | Strategies for content creator
      o เทคนิคการนำเสนอข้อมูลสำหรับนักเล่าเรื่อง | Data visualization for storytellers
      o ทักษะชีวิตและอาชีพ (เช่น ความยืดหยุ่น การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นำ)
      o ทักษะการรับมือกับความคิดและทัศนคติรอบตัว

2. การเป็นตัวแทนโครงการฯ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษา

3. ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ

4. การเผยแพร่ผลงานตามช่องทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม

5. ประกาศนียบัตร

รูปแบบการส่งผลงาน

1. ประเภทเดี่ยว (ตัวนักศึกษาคนเดียว) สำหรับผลงานภาพถ่าย
2. ประเภททีม (ไม่เกิน 3 คน จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน) สำหรับผลงานวีดีโอ
3. นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาพถ่ายและวีดีโอ
4. นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้หัวข้อละ 1 ผลงาน ต่อ 1 ประเภท ไม่จำกัดหัวข้อ

ผลงานภาพถ่าย

ข้อกำหนดของผลงาน

ภาพถ่ายต้องมีขนาด 10 เมกะไบต์ – 2 เมกะบิต
ภาพถ่ายต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
ภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพแบบมาตรฐาน JPEG หรือ PNG ที่มีคุณภาพสูง


ผลงานวิดีโอ

ข้อกำหนดของผลงาน

วิดีโอต้องมีความยาว 90 – 180 วินาที
วิดีโอต้องมีรายละเอียดของไฟล์ไม่น้อยกว่า 720p (1280 x 720 px) หรือ Full HD 1080p (1920 x 1080 px)
วิดีโอต้องเป็นไฟล์ที่บันทึกเป็นนามสกุล MPEG4 หรือ MOV

ผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าประกวด

ขั้นตอนการส่งผลงาน

01

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ www.happythaiuniversity.com

ลงทะเบียนเข้าร่วม

02

อัพโหลดผลงานผ่าน Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมตั้งชื่อผลงานและเขียน Caption แสดงความหมายของผลงานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะในหัวข้อที่เลือก ไม่เกิน 100 คำ และติด #happythaiuniversity #voiceofyouth

03

ส่งผลงานมาที่อีเมล์ happyuniversity.th@gmail.com พร้อมตั้งชื่อผลงานและเขียน Caption แสดงความหมายของผลงานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะในหัวข้อที่เลือก ไม่เกิน 100 คำ และคัดลอกลิงค์จากโพสบน Facebookระยะเวลาการส่งผลงาน

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
คณะทำงานรวบรวมและคัดกรองผลงาน 1 – 10 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 11 – 20 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการตัดสิน 26 พฤศจิกายน 2564ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ
2. ต้องเป็นผลงานที่นิสิต/นักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ และผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
3. ผลงานต้องไม่อยู่ระหว่างการส่งเข้าร่วมโครงการอื่น และไม่เคยเผยแพร่และไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
4. ผลงานต้องผลิตจากสถานที่จริงและได้รับอนุญาตและความยินยอมจากบุคคลที่อยู่ในผลงาน
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด
6. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ โดยผู้ส่งผลงานยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และอนุญาตให้โครงการฯ นำผลงานมาใช้ซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดงและเผยแพร่ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของโครงการฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
7. ผู้ส่งผลงานยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้างต้นทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ “การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
เบอร์โทรศัพท์ 02 441 0201-4 ต่อ 516
อีเมล์ nucharapon.lia@mahidol.edu; nucharapon.lia@mahidol.ac.th