ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก
โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ประเภทภาพถ่าย

เจ้าของผลงาน “บ่วง”
ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

1. เจตนา เต็งผักแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภทวีดีโอ

ทีมเจ้าของผลงาน “Slave of Smoke”
ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

1. ทีปกร ผัดดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. พฤกษา รอดไทยแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ศุภิสรา ไชยบุญเรือง มหาวิทยาลัยนเรศวร


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงรองลงมา (ไม่ได้ลำดับตามคะแนน)

ประเภทภาพถ่าย

เจ้าของผลงาน “Dance With The Devil”
ภายใต้หัวข้อ LIFE SAFETY & ENVIRONMENTAL POLLUTION ความปลอดภัยในชีวิตกับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

1. นนทศักดิ์ สีสุดชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของผลงาน “ตั้งใจเรียน โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน”
ภายใต้หัวข้อ RESILIENCE THROUGH COVID-19 วัยรุ่นพร้อม: การปรับตัวกับการเรียนในยุคโควิด

2. พัฒน์พงษ์ วรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของผลงาน “Don't want drugs”
ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

3. พงษ์สกุล ชลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเภทวีดีโอ

ทีมเจ้าของผลงาน “เมื่อโลกใบนี้อยู่ในมือเรา”
ภายใต้หัวข้อ LIFE SAFETY & ENVIRONMENTAL POLLUTION ความปลอดภัยในชีวิตกับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

1. ปรารถนา แสงงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. กษิดิศ พรบัวพรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ทีมเจ้าของผลงาน “ถึงเวลาแล้วหรือยัง? (Is it time?)”
ภายใต้หัวข้อ YOUR RIGHTS ON SOCIAL MEDIA สื่อสร้างสรรค์กับสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

3. แม็กซ์ อิมโมเนน มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ปภาดา นพผล มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาชิรญาณ์ กฤษศิริพงศ์กุล มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เจ้าของผลงาน “The Skate in 2021's”
ภายใต้หัวข้อ ACTIVE LIFESTYLE คนรุ่นใหม่ ไม่หยุดนิ่ง

6. พงษ์สกุล ชลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


เจ้าของผลงาน “วันนี้คุณตื่นกี่โมง?”
ภายใต้หัวข้อ ACTIVE LIFESTYLE คนรุ่นใหม่ ไม่หยุดนิ่ง

7. ทศวรรณ นันตสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่ได้ลำดับตามคะแนน)

ประเภทภาพถ่าย

ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

1. จิรัชฌา ทรายงาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นครินทร์ กันยะมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ชิษณุพงศ์ สิรวัฒนะวรกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. กิตติศักดิ์ สวัสดิสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

5. อาทิตญา นอบน้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6. จิตรวดี เอี่ยมศรีลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ณัฏฐณิชา รอดปรีชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ภูชิชย์ จิตนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. อุชณา โกตะคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ศศิภัทร โคสาแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. ณิชารีย์ พันสุภะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. นิรัติศัย แก้วอนันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. ชัชวาลย์ เศษมาตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ติณห์ ดีรนานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. นิสิตา จิรวราสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. สุชารนี ทับทิมไสย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ประกาศเกียรติ กวดกระโทก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. สิทธิศักดิ์ โลเกตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. วรรณกร ผสมสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. มัชฌิมา เนื่องนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21. ปรเมธ คำภู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22. นิติธร มงคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23. จิราพร ทองหนูเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
24. อภิวัฒน์ อินอาจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. ศุจินันท์ ภูมิเพ็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26. ยศภัทร ดวงปากดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27. ชายชาญ ชื่นชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28. ธนเดช เลิศศุกระเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29. วราพร กองโคตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30. ฐิติมาวดี อินทะพรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31. สิริวรรณ จันทพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32. น้ำทิพย์ เทพมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33. กฤษณา บทมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34. กรกนก หงษ์วิไล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้หัวข้อ LIFE SAFETY & ENVIRONMENTAL POLLUTION ความปลอดภัยในชีวิตกับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

35. รังสินี กงประโคน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36. ภัทรธัญยพร ทองอุทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37. อรยา มากเพ็งมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38. ธัญญ์ทิตา ลาลำโกน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39. บุษกร คำภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40. ปนัสยา ประเศรษฐานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
41. สาธิกา แซ่จิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
42. จรินยา ภูแสงศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43. สหัสวรรษ เซียวศิริกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44. ธนภร ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45. ญาณิศา ภารินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46. พิชขาภรณ์ ชิตไธสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้หัวข้อ YOUR RIGHTS ON SOCIAL MEDIA สื่อสร้างสรรค์กับสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

47. อชิรวิทย์ อนุกูลประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48. พีระพัฒน์ อนุญาหงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49. ปภาวรินทร์ สายโยค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50. ชนยิตรี สาครวงษ์สุริย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้หัวข้อ RESILIENCE THROUGH COVID-19 วัยรุ่นพร้อม: การปรับตัวกับการเรียนในยุคโควิด

51. ธีรภัทร์ บุญผ่อง มหาวิทยาลัยมหิดล
52. จตุพร อินหน่อ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
53. อารีญา ไชยคำจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54. ฮันนาห์ นาร์ซิสซัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55. คณินเดช สายทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56. อุมาพร พุทธบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทวีดีโอ

ภายใต้หัวข้อ DRINKING/SMOKING คนรุ่นใหม่เท่ห์ได้ไม่ต้องดื่ม/สูบ

1. นายรัตนสิน ธนีสัตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้หัวข้อ ACTIVE LIFESTYLE คนรุ่นใหม่ ไม่หยุดนิ่ง

2. นางสาวกาญจนี ประคีตะวาทิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภายใต้หัวข้อ LIFE SAFETY & ENVIRONMENTAL POLLUTION ความปลอดภัยในชีวิตกับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

3. นายพงษ์สกุล ชลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ภายใต้หัวข้อ RESILIENCE THROUGH COVID-19 วัยรุ่นพร้อม: การปรับตัวกับการเรียนในยุคโควิด

4. น.ส.จิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา