พื้นที่เป้าหมาย

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 16 แห่ง


1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
16. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 18 แห่ง


1. มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรณภูมิ
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 41 แห่ง


1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดตถ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
38. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40. สถาบันชุมชน
41. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา


1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเขตพุธมณฑลหมายเหตุ:
ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาแห่งความสุขกลุ่ม 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (กระทรวง อว.ระบุว่า “ไม่มี”)
โครงการฯ มีกลุ่มภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเนื้อหาการพัฒนาสอดคล้องกับ กลุ่ม 4 ของกระทรวง อว.


กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 7 แห่ง


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
6. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
7. สถาบันอาศรมศิลป์


มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม


1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยพายัพ