Happy University ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "ประชากรและสังคม 2567"

📣วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข หรือ Happy University ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "ประชากรและสังคม 2567" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวเรื่องการประชุม “ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย (Population and sustainability: Key policy highlights)” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 200 คน


🎯ในโอกาสนี้ โครงการฯ ได้นำเสนอโมเดลมหาวิทยาลัยแห่งความสุข พร้อมผลการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของบุคลากรและนิสิต-นักศึกษาจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ตั้งแต่ปี 2556 - 2567 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมสนุกกับการวัดความสุขด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ และสื่อโซเชียลต่างๆ