26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


     วันต่อต้านยาเสพติดโลก International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิต ของประชากร ทำให้เรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิด และประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด [1]


    จากสถิติของผู้ป่วยสารเสพติดในไทยที่ได้รับการบำบัด ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบว่า มีผู้เข้ารับการบำบัด ทั้งหมด 131,908 คน  กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นช่วงวัยที่น่าเป็นห่วงและเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด จำนวน 24,230 คน (ร้อยละ 18.37) รองจากกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 39 ปี จำนวน 36,528 คน (ร้อยละ 27.69) นอกจากนี้ ยังพบว่า ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่ถูกใช้มากที่สุด จำนวน 106,447 (ร้อยละ 80.70) [2] จากข้อมูลแสดงให้เห็นจำนวนของกลุ่มวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีเป็นจำนวนมาก และยาบ้าที่ยังคงเป็นยาเสพติดยอดฮิตในไทยทุก ๆ ปีอาจเป็นเพราะยาบ้ามีราคาถูกและสามารถเข้าถึงง่าย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของยาเสพติดในสังคมไทยที่ต้องเร่งแก้ไขและปราบปรามอย่างเร่งด่วน       ปัญหาของยาเสพติดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง และทำลายเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้นการปราบปรามยาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักของโทษยาเสพติด รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับผู้บำบัดและเยาวชน เพื่อให้ปัญหายาเสพติดนั้นหมดไป

 

อ้างอิง

[1] ฐานเศรษฐกิจ [อินเทอร์เน็ต].  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประวัติและคำขวัญ.  [สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567]. จาก : https://www.thansettakij.com/news/general-news/569119

[2] สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต].  รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบบำบัด  [สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567]. จาก : https://antidrugnew.moph.go.th/