การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”


📣✨วันนี้พวกเราทีมงาน Happy University เดินทางมาจัด การพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน


เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน (หลังที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


🎉😊 นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ  รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ อ.วรรณี หุตะแพทย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะทำงานโครงการฯ 


โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดและต้อนรับ


👏👏ทางโครงการมีจุดประสงค์มาเพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรเกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยระบุ ให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model)


💝 ขอเชิญชวนมาร่วมกันเป็น “มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย” เพื่อร่วมกันพัฒนาการสร้างเสริมความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของท่านไปด้วยกัน 


📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://happythaiuniversity.com/