ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในมหาวิทยาลัยสงฆ์

โครงการ Happy University สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม“มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผอ.กองวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมหารือการทบทวนแบบสำรวจสุขภาวะพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์และบทบาทการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ (ภคต.) ในมหาวิทยาลัยสงฆ์

ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และ คณะทำงานโครงการฯ