การพัฒนาศักยภาพและทักษะและการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

📣โครงการ Happy University ผนึกกำลัง 9 มทร. ยกระดับความสามารถ ทักษะและศักยภาพ สู่การเป็นนักสร้างสุข (HHR: Happy u Healthy Ryder)

🗓️วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

⏰เวลา 09.00-16.00 น. 


โครงการ Happy University โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะฯ

ได้รับเกียรติจัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ผ่านหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ” ให้แก่ 9 มทร. ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา


โดยมุ่งเน้นประเด็นสร้างเสริมความรู้สู่การเป็น HHR ดังนี้

- Happy University Model 

- Healthy around the Clock 

- การใช้ข้อมูลมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสนับสนุนการทำ EdPEx


📍ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity