ประชุม "การขับเคลื่อน ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ-มหิดล" (ภคต.มหิดล)

🗓️วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10.00-11.30 น.

🎉โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม "การขับเคลื่อน ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ-มหิดล" (ภคต.มหิดล) นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการ ฯ และผู้บริหาร / ผู้แทน จาก 15 ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาไปสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Healthy University)

📍ณ ห้องประชุมสระบัว 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบประชุมออนไลน์

📰 ดูข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://happythaiuniversity.com