มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

👩🏻‍💼บุคลากร เข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/158945?lang=th
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyvru

👩🏻‍💼นิสิต/นักศึกษา เข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/857221?lang=th
รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happystuvruติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

poster-vru

poster-vru-2