มหาวิทยาลัยนครพนมขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER ความผูกผัน ความพึงพอใจ และความสุข
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

สามารถตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

**สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโครงการฯ**


1. สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ตอบแบบสอบถามที่ https://app.happinometer.com/ และเลือก "มหาวิทยาลัยนครพนม"
รหัสผ่าน happynpu


2. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
ตอบแบบสอบถามที่ https://app.happinometer.com/ และเลือก "มหาวิทยาลัยนครพนม นิสิต/นักศึกษา"
รหัสผ่าน happystunpu


แบบสำรวจดังกล่าวเป็นความมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ในโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ระบบปัญญานิเวศ (Wisdom Ecosystem) เพื่อสร้างเสริมกลไก ศักยภาพบุคลากร และสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา ไปขับเคลื่อนให้การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลสู่บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในสังคมไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ