รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันกับสถานศึกษา และสมดุลชีวิตกับการเรียนของนิสิต-นักศึกษาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประจำปี 2564 – 2565

รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันกับสถานศึกษา และสมดุลชีวิตกับการเรียนของนิสิต-นักศึกษาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประจำปี 2564 – 2565 โดยได้สำรวจออนไลน์ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER มีนิสิต-นักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 14,167 คน จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 28 แห่ง