การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยศิลปากร

         โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศ และคณะทำงานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) ให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 90 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย ให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) การเป็นผู้ฝึกสอน (Coaching) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model)

ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในช่วงต่างๆของการอบรม