อบรมหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานโครงการฯ จัดอบรมหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โดยมีเป้าประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ และความสุขในการทำงาน

ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565  

ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ภายในงานมีวิทยากรมากประสบการณ์หลากหลายท่านให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นที่ควรรู้ เช่น ทักษะการใช้ดิจิตอลทำงานในองค์กรให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติและนำเสนอ แผนปฏิบัติการสร้างสุข (Action Plan) โดยมีนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกว่า 70 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานในครั้งนี้