28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ กับ 5 แผนงาน ของ HAPPY UNIVERSITY


วันนี้ 28 พฤษภาคม เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญ ทุกๆท่าน มา ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยแห่งความสุข "HAPPY UNIVERSITY"

โดยวันสุขบัญญัติแห่งชาติ เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการและเผยแพร่ “สุขบัญญัติ 10 ประการ” 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให้ความสำคัญ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม (อ้างอิง: สสส)

ซึ่งที่ผ่านมาทาง "HAPPY UNIVERSITY" ดำเนินงานสนับสนุน การสร้างเสริมระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มีการ เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่นกัน
 
โดยมีการผลักดัน 5 แผนงาน ดังนี้
1. การสำรวจ ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรและนิสิต/นักศึกษา
2. การอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร
3. การสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มนิสิต/นักศึกษา
4. การพัฒนานโยบายมาตรฐานกลาง (EdPEx)
5. สร้างศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

สามารถติดต่อรายละเอียด:
โครงการสร้างเสริมระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สสส.
โทร. 02-4410201 ต่อ 538
E-mail: happyuniversity.th@gmail.com
www.happythaiuniversity.com

#HAPPYUNIVERSITY #ระบบปัญญานิเวศ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ #สสส #วันสุขบัญญัติแห่งชาติ