โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (HUAC) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผนึกกำลังร่วมสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ม.มหิดล (HUAC) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผนึกกำลังร่วมสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์

🗓️ วันนี้ (10 เม.ย. 66) คณะผู้บริหารของทางมจร. นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกับทางโครงการ HUAC นำโดยรศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการฯ และอ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมหารือการพิจารณาและทบทวนเครื่องมือสำรวจสุขภาวะสำหรับบุคลากร และนิสิต/นักศึกษาบรรพชิต ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ และการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการร่วมสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนิสิต/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

📍 ณ ห้องประชุม 303 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://happythaiuniversity.com