The Great Resignation Episode 2 : ประเทศไทยต้องกังวลกับภาวะ The Great Resignation มากน้อยแค่ไหน?


"ประเทศไทยเริ่มเข้าใกล้ The Great Resignation แล้วหรือยัง แล้วควรจะตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรดีเอ่ย?"

💝Facebook : https://www.facebook.com/happyuniversity

💝Youtube : Happyuniversity Mahidol

💝Instagram : Happyuniversity.th

💝Tiktok : Happyuniversity