Happy University ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

   

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และคณะ

ได้เข้าพบ ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี (ประธาน) ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการฯ แผนงานต่าง ๆ และร่วมพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน


โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมเป็น 1 ในศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นอย่างดี