การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 


โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศ และคณะทำงานโครงการฯ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop)

ให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกว่า 50 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย ให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model)

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2565 

ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ ตึก B ชั้น 1 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และความรู้ที่เต็มเปี่ยม